Професионална биографија М-р Елена Ефтимова | Институт за Сточарство

Професионална биографија М-р Елена Ефтимова

 

http://istoc.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2014/03/elenaeden.png

М-р Елена Ефтимова
доцент, научен соработник

М-р Елена Ефтимова,е родена на 03.09.1968 година во Скопје, каде завршува основно и средно образование (биотехнолошка насока). На Земјоделскиот факултет во Скопје (отсек сточарство) се запишува во учебната 1987/88 година, каде дипломира во на 25.5.1992 година.
По дипломирањето се вработува во Институтот за сточарство во Скопје (од 1. 5. 2000), како помлад асистент во Одделението за овчарство и козарство.
На постдипломски студии се запишува на Земјоделскиот факултет во Скопје во учебната 2001/2002 година, група преживни животни, подгрупа овчарство и козарство. Прдевидените испити ги положила со средна оценка 9,40 и на 11. 7. 2007 год., го одбранила магистерскиот труд под наслов: „Производни и економски резултати на два система на искористување на овци од расата аваси и на нејзините мелези”, со што се здоби со академски степен, магистер на земјоделски науки.
Во текот на изминатиот период активно учествувала во научноис-тражувачката и апликативна дејност на Институтот. Учествувал во реализација на повеќе научноистражувачки проекти, финансирани од Министерството за образование и наука, како и во проекти финансирани од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Со свои реферати учествувала на повеќе домашни и меѓународни конгреси, симпозиуми и конференции, а реализирала и неколку студиски престои во странство:
– Во октомври 2001 година реализирала работрен престој во Хрватскиот сточарско-селекциски центар во Загреб, Р. Хрватска за евиденција на домашните животни и контрола на производните својства.
– Од 22. 10 до 27. 10. 2001 година присуствувала на Регионалната обука за инструктори за состојбите на светските животински ресурси во организација на FAO во Дебрецен, Р. Унгарија.
– Од 17. 5. до 21. 5. 2009 година остварила работна посета на Универзитетот во Парма и на конзорциуми кои работат со PDO и PGI производи во Парма и Болоња, Р. Италија.
Непосредно била вклучена во организационите одбори на меѓународните симпозиуми за сточарство (во Струга, 2001 год., во Охрид во 2003, 2007 и 2009 година), чиј организатор е Институтот за сточарство.
Примарно подрачје на научноистражувачката дејност на д-р Елена Ефтимова се новите биотехнологии и селекциски методи во одгледувањето на овците и козите, унапредувањето на методите на контрола на производните својства на домашните животни, како и оцена на одгледувачката вредност и слично.
М–р Елена Ефтимова има објавено повеќе научни и стручни трудови во домашни и меѓународни списанија.

Објавени трудови и публикации:

1. Pacinovski N., Eftimova Elena (2004): Productive traits of Awassi sheep in Republic of Macedonia. Biotechnology in Animal Husbandry, Vol. 20, 5–6, pp. 139–146, Beograd–Zemun.
2. Pacinovski N., Palaševski B., Kozarovski N., Eftimova Elena (2006): Conditions, prospectives and needs for improving sheep production in the Republic of Macedonia. 1st Conference on enhancement of small ruminants production, 7–9 February, 2006, Cairo, Egypt. Egyptian Association of sheep, goats and desert animals. Egyptian Journal of sheep, goats and desert animals sciences. Vol. 1 (1) : 41–46.
3. Djabirski V., Pacinovski N., Dimov G., Eftimova Elena, Palaševski B. (2006): Effect of parity, season and test day on daily productivity of East-Friesian ewes in Macedonia. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 9 (1): 54–67, Troyan, Bulgaria.
4. Pacinovski N., Dimov G., Eftimova Elena, Palaševski B. (2007): Characterization of the maximum test day yield in the East-Friesian ewes in Macedonia. The 58–th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). 26–29 August. Dublin, Ireland. Book of abstracts, No 13 (2007), p. 266.
5. Pacinovski N., Eftimova, Elena, Gievski M. (2007): Comparison of milk production ability between Awassi and East-Friesian sheep in Macedonia. III Symposium of livestock production with international participation, 12–14 September, Ohrid, Proceedings, pp. 65–72. Macedonia.
6. Eftimova Elena, Dimitrievski D., Djabirski V., Kozarovski N. (2007): Cena na cinewe na ovco sirenjee dobieno od cistorasni avasi, melezi F1 generacija i ovci od domasna populacija, III Symposium of livestock production with international participation, 12–14 September, Ohrid, Proceedings, pp. 65–72.
7. Pacinovski N., Dimov G., Eftimova Elena (2007): Some production traits of the new imported East–Friesian sheep in Macedonia. Biotechnology in Animal Husbandry Vol. 23 (5–6), Book 1, pp 113–121. Belgrade–Zemun, Serbia.
8. Eftimova Elena, Pacinovski N., Palashevski B. (2008): Production traits of Awassi sheep and its crossbreeds with Domestic population in Republic of Macedonia. Symposium for Animal husbandry, veterinary medicine and economy in the healthy and food safety production, 22–29 June, Herceg Novi, Montenegro, Proceeding abstracts, pp. 154.
9. Pacinovski N., Eftimova Elena, Lambevska-Domazetova Vesela. (2009): Production features of East Friesian sheep breed in the Republic of Macedonia. IV International Symposium of livestock production, 09–12 September, Struga, Macedonia, Book of Abstracts, pp. 51.
10. Nikolova Nedeljka, Eftimova Elena, Pacinovski N., Pavlovski Zlatica, Miloshevich N., Perich Lidija (2009): The effect of genotype, age, sex and composition of feed on content of abdominal fat in carcass of broiler chickens. Contemporary agriculture, Novi Sad, Serbia. 58 (1–2) 92–100, 2009.
11. Eftimova Elena, Pacinovski N., Lambevska-Domazetova Vesela. (2009): Some productive and economic indicators for organic goat production. IV International Symposium of livestock production, 09–12 September, Struga, . Macedonia, Book of Abstracts, p. 275.
12. Eftimova Elena, Pacinovski N., Lambevska–Domazetova Vesela. (2009): Comparative production features of Awassi and Ovcepole pramenka cross-breeds in the Republic of Macedonia. Biotechnology in Animal Husbandry, . Belgrade-Zemun, Serbia, Vol. 25 (5–6), Book 2, pp 901–907.
13. Pacinovski N., Eftimova Elena, Dimov G., Kozarovski N. (2010): Corelation coeficients between udder dimensions and separate lactation characteristics in three populations of sheep in R. Macedonia. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 13 (1):148–167, Troyan, Bulgaria.
14. Pacinovski N., Eftimova Elena, Cilev G. (2010): Influence of certain factors on the annual milk production of the crossbreeds between Awassi and Domestic population of sheep. Krmiva, Vol. 52, No. 2, pp. 95–102. Zagreb, Croatia.
15. Pacinovski N., Eftimova Elena (2010): Barn for rearing of goats. My Ground, Journal for agriculture and rural development, No. 62/63, pp. 28–29, Skopje, R. Macedonia.
16. Pacinovski N., Eftimova Elena, Gorgovska Natasha, Dubrova–Mateva Natasha, Naletoski Z., Palasevska Ana (2011): Production results of early weaned lambs from Domestic merinized sheep in Macedonia. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, , Troyan, Bulgaria, Vol. 14 (1): 76–89.
17. Pacinovski N., Eftimova Elena, Dimov G. (2011): A few aspects of the maximum test day yield in the dairy population of sheep in Macedonia. 18th International Conference “Krmiva 2011″, June 8–10, Opatija, Croatia. Book of Abstracts, p. 75.
18. Eftimova Elena, Pacinovski N., Domazetova–Lambevska Vesela, Mateva Natasha., Naletoski Z.. (2011): Comparative research on meat price of lamb of Awassi crossbreeds and Domestic population sheep. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Troyan, Bulgaria, Vol. 14 (2): 244–255.
19. Eftimova Elena, Mateva Natasha, Lambevska-Domazetova Vesela, Pacinovski N. (2011): Value chain analysis: Sheep milk for processing in the Gostivar region, Republic of Macedonia. Journal of Hygienic Engineering and Design. EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design, 2011 – Macedonia, pp. 305 – 308.
20. Mateva Natasa, Mihajlov D., Eftimova Elena, Nalestoski Z., Pacinovski N. (2011): Dinamics of rippening of cheese, type Cheddar. Journal of Hygienic Engineering and Design. EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design, 2011, Macedonia, pp. 316–319.